Thi nhanh theo chủ đề - Anđehit, Axit Cacboxylic, Este - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 5.50

Câu số 1:   Cho sơ đồ chuyển hóa:
$Glucozo →X→Y→CH_3COOH$.
Hai chất $X, Y$ lần lượt là

Câu số 2:   Geranyl axetat là một este đơn chức, mạch hở có mùi hoa hồng. X tác dụng với $Br_2$ trong $CCl_4$ theo tỷ lệ mol 1:2. Trong phân tử X, cacbon chiếm 73,47% theo khối lượng. Tổng số nguyên tử có trong phân tử geranyl axetat là:

Câu số 3:   $C_4H_8O_2$ có số đồng phân este là:

Câu số 4:   Cho este có công thức cấu tạo: $CH_2=C(CH_3)COOCH_3$. Tên gọi của este đó là

Câu số 5:   Chất hữu cơ A không tác dụng với Na. Đun nóng A trong dung dịch NaOH chỉ tạo ra một muối của $a$ -aminoaxit có mạch cacbon không nhánh, chứa một nhóm amino với hai nhóm cacboxyl và một ancol đơn chức. Thuỷ phân hoàn toàn một lượng chất A trong 100 ml dung dịch NaOH 1M rồi đem cô cạn, thu được 1,84 gam ancol B và 6,22 gam chất rắn khan D. Đun nóng lượng ancol B trên với $H_2SO_4$ đặc ở $170^oC$ thu được 0,672 lít olefin (đktc) với hiệu suất là 75%. Cho toàn bộ chất rắn D tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn thì thu được chất rắn khan E (khi cô cạn không xảy ra phản ứng). Khối lượng chất rắn E gần nhất:

Câu số 6:   Cho các chất: Metyl amin, Sobitol, glucozơ, Etyl axetat và axit fomic. Số chất tác dụng được với $Cu(OH)_2$ là:

Câu số 7:   Cho 14,7 gam axit glutamic vào dung dịch $H_2SO_4$ 0,5M và $HCl$ 1M, thu được dung dịch $X$ chứa 19,83 gam chất tan. Thể tích dung dịch $NaOH$ 1M và $KOH$ 0,6M cần lấy để phản ứng vừa đủ với chất tan trong dung dịch $X$ là:

Câu số 8:   Đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu được muối và ancol đa chức. Công thức cấu tạo của X là

Câu số 9:   Este $X$ hai chức, mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este $Y$ ba chức, mạch hở, tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm $X$ và $Y$ cần vừa đủ 0,5 mol $O_2$ thu được 0,45 mol $CO_2$. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol $E$ cần vừa đủ 210 ml dung dịch $NaOH$ 2M, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và hỗn hợp ba muối, trong đó tổng khối lượng muối của hai axit no là a gam. Giá trị của a là

Câu số 10:   Số đồng phân este ứng với CTPT $C_4H_8O_2$ là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!