Thi nhanh theo chủ đề - Anđehit, Axit Cacboxylic, Este - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 5.80

Câu số 1:   Cacbon monoxit (CO) có trong thành phần chính của loại khí nào sau đây:

Câu số 2:   Thủy phân 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Gía trị của m là:

Câu số 3:   Có bao nhiêu phản ứng hóa học có thể xảy ra khi cho các đồng phân đơn chức của $C_2H_4O_2$ tác dụng lần lượt với từng chất: $Na, NaOH, NaHCO_3$?

Câu số 4:   Có các dung dịch mất nhãn sau: axit axetic, glixerol, etanol, glucozo. Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch này là:

Câu số 5:   Cho sơ đồ biến hóa sau (mỗi mũi tên là 1 phản ứng):
Trong số các công thức cấu tạo sau đây:
(1) $CH_2 = C(CH_3)COOC_2H_5$.
(2) $CH_2 = C(CH_3)COOCH_3$.
(3) $CH_2 = C(CH_3)OOCC_2H_5$.
(4) $CH_3COOC(CH_3) = CH_2$.
(5) $CH_2 = C(CH_3)COOCH_2C_2H_5$.
Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với E:

Câu số 6:   Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là:

Câu số 7:   Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dd NaOH 1M, thu được 7,85 g hỗn hợp muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp nhau và 4,95 g hai ancol bậc I. CTCT và % khối lượng của 2 este là (Na=23, O=16, C=12)

Câu số 8:  

Có 5 dung dịch NH3, HCl, NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH cùng nồng độ được đánh ngẫu nhiên là A, B, C, D, E. Giá trị pH và khả năng dẫn điện của dung dịch theo bảng sau:

Dung dịchABCDE
pH5,2511,533,011,2511,00
Khả năng dẫn điệnTốtTốtKémTốtKém

Các dung dịch A, B, C, D, E lần lượt là

Câu số 9:   Một este X có công thức phân tử là $C_4H_8O_2$. Khi thủy phân X trong môi trường axit thu được axit propionic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Câu số 10:   Có 4 lọ dung dịch riêng biệt $X, Y, Z$ và $T$ chứa các chất khác nhau trong số bốn chất: $(NH_4)_2CO_3,KHCO_3, NaNO_3, NH_4NO_3$. Bằng cách dùng dung dịch $Ca(OH)_2$ cho lần lượt vào từng dung dịch, thu được kết quả sau:

Thuốc thử / Chất X Y Z T
Dung dịch $Ca(OH)_2$ Kết tủa trắng Khí mùi khai Không có hiện tượng Kế ttủa trắng, có khí mùi khai
Nhận xét nào sau đây đúng?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!