Thi nhanh theo chủ đề - Anđehit, Axit Cacboxylic, Este - Đề số: 3
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 4.75

Câu số 1:   Sắp xếp theo chiều độ tăng dần tính axit của các chất: $HCOOH$ (1), $CH_3COOH$ (2), $C_6H_5OH$ (phenol), (3) lần lượt là

Câu số 2:  

Axit nào sau đây là axit béo?

Câu số 3:  

Isoamyl axetat là este có mùi chuối chín có khối lượng phân tử là

Câu số 4:  

Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối DE (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là:

Câu số 5:   Thủy phân hoàn toàn m gam triolein trong dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 22,8 gam muối (xà phòng). Giá trị của m là:

Câu số 6:  

Chất X có CTPT C2H7NO2 tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Chất X thuộc loại hợp chất nào sau đây ?

Câu số 7:   Khi đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức, mạch hở thì số mol $CO_2$ sinh ra bằng số mol $O_2$ đã phản ứng. Tên gọi của este là:

Câu số 8:   Nhóm chức nào sau đây có trong tristearin?

Câu số 9:   Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng hỗn hợp 2 este. Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng $P_2O_5$ dư và bình (2) đựng dung dịch $Ca(OH)_2$ dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 6,21 gam, còn bình (2) thi được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại este nào sau đây ?

Câu số 10:   Cho các chất: phenol; axit axetic; etyl axetat; ancol etylic; tripanmitin. Số chất phản ứng với NaOH là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!