Thi nhanh theo chủ đề - Anđehit, Axit Cacboxylic, Este - Đề số: 4
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 5.33

Câu số 1:   Hợp chất hữu cơ $A$ có tỉ khối hơi so với $H_2$ là 30. Đốt cháy hoàn toàn 0,3g $A$ chỉ thu được 224 ml $CO_2$ và 0,18g $H_2O$. Chất $A$ phản ứng được với $Na$ tạo $H_2$ và có phản ứng tráng bạc. Vậy $A$ là:

Câu số 2:  

Thủy phân este X có CTPT C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Tên của X là:

Câu số 3:  

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm mà các chất sản phẩm đều có phản ứng tráng gương. Cấu tạo có thể có của este là :

Câu số 4:  

Hỗn hợp X gồm OHC-C≡C-CHO; HOOC-C≡C-COOH, OHC-C≡C-COOH. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dd AgNO3 trong nước amoniac dư (đun nóng nhẹ) thu được 43,2 gam Ag. Mặt khác m gam hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 dư thu được 11,648 lít CO2 (đktc). Thêm m’ gam glucozơ vào m gam hỗn hợp X sau đó đem đốt cần 60,032 lít O2 (đktc), sản phẩm sinh ra được hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 614,64 gam kết tủa. Giá trị của (m+ m’) là

Câu số 5:  

Cho dãy chất sau: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOCH3, C2H5OH, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch KOH đun nóng là:

Câu số 6:   Poli(vinyl clorua) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% metan về thể tích) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất (H) như sau :
Metan $\xrightarrow[\text{}]{\text{ H=15%} }$ Axetilen $\xrightarrow[\text{}]{\text{ H=95%} }$ Vinyl clorua $\xrightarrow[\text{}]{\text{ H=90%} }$ Poli(vinyl clorua).
Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần để điều chế được 1 tấn PVC là :

Câu số 7:   Cho dãy các dung dịch sau: $C_6H_5NH_2$, $NH_2CH_2COOH$, $HOOC[CH_2]_2CH(NH_2)COOH$, $C_2H_5NH_2$, $NH_2[CH_2]_2CH(NH_2)COOH$. Số dung dịch trong dãy làm đổi màu quỳ tím ?

Câu số 8:  

Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

Câu số 9:   Metyl fomat có CTPT là:

Câu số 10:   Xà phòng hóa tristearin trong dung dịch $NaOH$ thu được $C_3H_5(OH)_3$ và:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!