Thi nhanh theo chủ đề - Gluxit, Glucozơ - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 5.00

Câu số 1:  

Nhận định nào dưới đây không đúng về glucozo và fructozo :

Câu số 2:   Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho glucozơ tác dụng với $Cu(OH)_2$ ở điều kiện thường.
(b) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong $NH_3$ dư, đun nóng.
(c) Cho glucozơ tác dụng với $H, Ni,$ đun nóng.
(d) Đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là:

Câu số 3:  

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Câu số 4:  

Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, matri fomat, axit fomic, metyl glicozit. Số chất vừa tham gia phản ứng tráng bạc, vừa làm mất màu nước brom là :

Câu số 5:   Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccarozo trong môi trường axit, với hiệu suất là 60%, thu được dung dịch $X$. Trung hòa dung dịch $X$ thu được dung dịch $Y$, đem dung dịch $Y$ toàn bộ tác dụng với lượng dư dung dịch $AgNO_3/NH_3$ thu được m gam $Ag$. Giá trị của m là:

Câu số 6:   Cho 0,9 gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Câu số 7:   Cho biết chất nào sau đây thuộc monosacarit

Câu số 8:   Từ glucozo bằng một phương trình phản ứng trực tiếp có thể điều chế được:

Câu số 9:   Thủy phân 119,7 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 92%, thu được sản phẩm chứa m gam glucozơ. Giá trị của m là: (cho H = 1, C = 12, O = 16)

Câu số 10:  

Phát biểu nào sau đây là đúng?