Thi nhanh theo chủ đề - Polime, Vật Liệu Polime - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.00

Câu số 1:  

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu số 2:   Cho các tính chất sau: (1) tan dễ dàng trong nước lạnh; (2) thủy phân trong dung dịch axit đun nóng; (3) tác dụng với Iot tạo xanh tím. Tinh bột có các tính chất sau:

Câu số 3:  

Cho các phát biểu sau:

(1) Cho xenlulozo vào ống nghiệm chứa nước Svayde, khuấy đều thấy xenlulozơ tan ra.

(2) Tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp

(3) tơ nitron (hay olon) được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét

(4) Các hợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao (khó bay hơi)

(5) Trong phản ứng tráng gương, glucozo đóng vai trò chất oxi hóa

Số phát biểu đúng là :

Câu số 4:   Tơ visco thuộc loại:

Câu số 5:  

Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm -OH, nên có thể viết

Câu số 6:   Cho dãy các chất sau: etyl axetat, triolein, tơ visco, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất trong dãy thủy phân trong dung dịch axit là:

Câu số 7:   Polime nào dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm:

Câu số 8:  

Hai chất đồng phân của nhau là

Câu số 9:   Trong số các polime: Xenlulozo, PVC, amilopectin. Chất có mạch phân nhánh là:

Câu số 10:   Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit fomic.
(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(c) Ở điều kiện thường anilin là chất khí.
(d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.
(e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2.
Số phát biểu đúng là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!