Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT TP.HCM - THPT Trần Hưng Đạo - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao Nhất: 7.75

Câu số 11:   Cho dẫy các chất: $C_6H_5NH_2$ (1), $C_2H_5NH_2$ (2), $(C_6H_5)_2NH$ (3), $(C_2H_5)_2NH$ (4), $NH_3$ (5) ($C_6H_5$ - là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp heo thứ tự lực bazo giảm dần là:

Câu số 12:   Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozo có chứa 5 nhóm hydroxyl trong phân tử:

Câu số 13:   Hợp chất hữu cơ $X$ có CTPT $C_9H_{10}O_2$. Đung nóng $X$ với dd $NaOH$ dư thu được hỗn hợp 2 muối. CTCT của $X$ là:

Câu số 14:   Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dd NaOH 1M, thu được 7,85 g hỗn hợp muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp nhau và 4,95 g hai ancol bậc I. CTCT và % khối lượng của 2 este là (Na=23, O=16, C=12)

Câu số 15:   Este có CTPT $C_4H_8O_2$, tham gia phản ứng tráng bạc có tên là: (1) Etylfomat; (2) metylxetat; (3) propylfomat; (4) isopropylfomat; (5) etylaxetat

Câu số 16:   Ancol etylicc được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, hấp thụ toàn bộ lượng $CO_2$, sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào dung dịch $Ba(OH)_2$ dư, thu được 400 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng dung dịch ban đầu là 259,2 gam. Giá trị của m là (H=1, C=12, O=16, Ca=40)

Câu số 17:   Cho dãy các chất: stiren. Phenol, toluene, anilin, metyl amin. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch brom là

Câu số 18:   Đun nóng este: $CH_2=CHCOOCH_3$ với một lượng vừa đủ dung dịch $NaOH$, sản phẩm thu được là:

Câu số 19:   Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu số 20:   Để phân biệt tinh bột và xenlulozo ta dùng: