Thi nhanh theo chủ đề - Đại Cương về Kim Loại - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 7.00

Câu số 1:   Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch X, Y, Z, T.

Chất / Thuốc thử X Y Z T
Dd $AgNO_3/NH3$, $t^o$ Kết tủa bạc Không hiện tượng Kết tủa bạc Kết tủa bạc
Dd nước brom Mất màu Không hiện tượng Không hiện tượng Mất màu
Thủy phân Không bị thủy phân Bị thủy phân Không bị thủy phân Bị thủy phân
Chất X,Y,Z,T lần lượt là

Câu số 2:   Các kim loại chỉ tác dụng với dung dịch $H_2SO_4$ loãng mà không tác dụng với dung dịch $H_2SO_4$ đặc nguội là

Câu số 3:   Hòa tan 9,14g hỗn hợp $Cu, Mg, Al$ bằng dung dịch $HCl$ vừa đủ thu được 7,84 lít khí X(đktc); dung dịch Z và 2,54g chất rắn Y. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn dung dịch Z thu được khối lượng muối khan là:

Câu số 4:   Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp $X$ gồm $Al$, $Zn$, $FeO$, $Cu(NO_3)_2$ cần dùng hết 430 ml dung dịch $H_2SO_4$ 1M thu được hỗn hợp khí $Y$ (đktc) gồm 0,06 mol $NO$ và 0,13 mol $H_2$, đồng thời thu được dung dịch $Z$ chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch $Z$ thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần phần trăm của $Al$ trong hỗn hợp $X$ có giá trị gần nhất là:

Câu số 5:   Cho miếng hợp kim Fe-C vào dung dịch HCl loãng, khi đó xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa học ứng với sự tạo thành pin điện. Tại cực dương xảy ra quá trình:

Câu số 6:   Tàu biển với lớp vỏ thép dễ bị ăn mòn bởi môi trường không khí và nước biển. Để bảo vệ các tàu thép ngoài việc sơn bảo vệ, người ta còn gắn vào vỏ tàu một số tấm kim loại. Tấm kim loại đó là:

Câu số 7:   Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên. Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch $Br_2$ là

Câu số 8:   Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 9:   Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp $KNO_3$ và $H_2SO_4$, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và còn lại 0,44 gam chất rắn không tan. Biết tỉ khối hơi của B đối với $H_2$ là 11,5. Giá trị của m là:

Câu số 10:   Cho sơ đồ chuyển hóa sau :$\\$ (1) $C_4H_6O_2$ $(M)$ + $NaOH$ $\xrightarrow[\text{}]{\text{$t^0$} }$ $(A)$ + $(B)$ $\\$ (2) $(B)$ + $AgNO_3$ + $NH_3$ +$H_2O$ $\xrightarrow[\text{}]{\text{$t^0$} }$ $(F)$$\downarrow$ + $Ag$ + $NH_4NO_3$ $\\$ (3) $(F)$ + $NaOH$ $\xrightarrow[\text{}]{\text{$t^0$} }$ $(A)$$\uparrow$ + $NH_3$ + $H_2O$ $\\$ Chất $M$ là: