Thi nhanh theo chủ đề - Đại Cương về Kim Loại - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 4.00

Câu số 1:   Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít $H_2$ (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Gía trị của m là:

Câu số 2:   Cho khí $CO$ dư đi qua hỗn hợp gồm $CuO, Al_2O_3, MgO$ (nung nóng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chất rắn thu được gồm:

Câu số 3:   Cho cấu hình electron nguyên tử (ở trạng thái cơ bản) các nguyên tố như sau:
(1) $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$
(2) $1s^22s^22p^63s^23p^3$
(3) $1s^22s^22p^63s^23p^1$
(4) $1s^22s^22p^3$
(5) $1s^22s^22p^63s^2$
(6) $1s^22s^22p^63s^1$
Các cấu hình electron không phải của kim loại là:

Câu số 4:   Tiến hành các thí nghiệm sau:$\\$ (a) Cho $Cu$ dư vào dung dịch $Fe(NO_3)_3$.$\\$ (b) Sục khí $CO_2$ dư vào dung dịch $NaOH$.$\\$ (c) Cho $Na_2CO_3$ dư vào dung dịch $Ca(HCO_3)_2$.$\\$ (d) Cho bột $Fe$ vào dung dịch $FeCl_3$ dư.$\\$ Số thí nghiệm cuối cùng còn lại dung dịch chưa 1 muối tan là:

Câu số 5:  

Có 5 lọ đựng riêng biệt các khí sau: N2, NH3, Cl2, CO2, O2. Để xác định lọ đựng khí NH3 và Cl2 chỉ cần dùng thuốc thử duy nhất là

Câu số 6:   Hòa tan 1,8g muối sunfat khan của một kim loại hóa trị II trong nước, rồi thêm nước cho đủ 50 ml dung dịch. Để phản ứng với 10 ml dung dịch cần vừa đủ 20 ml dung dịch BaCl2 0,15M. Công thức hóa học của muối sunfat là:

Câu số 7:   Thuốc thử để phân biệt trực tiếp các dung dịch: $HCl, H_2SO_4, NaOH$ là:

Câu số 8:   Cho hỗn hợp $X$ gồm $Al, Fe, Cu$. Dung dịch nào sau đây khi lấy dư không thể hòa tan hết $X$?

Câu số 9:   Một dung dịch $X$ có chứa các ion: x mol $H^+$, y mol $Al^{3+}$, z mol $SO^{2-}$ và 0,1 mol $Cl^-$. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch $NaOH$ vào dung dịch $X$, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau. Cho 300 ml dung dịch $Ba(OH)_2$ 0,9M tác dụng với dung dịch $X$ thu được kết tủa $Y$ và dung dịch $Z$. Khối lượng kết tủa $Y$ là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn):

Câu số 10:   Kim loại không tác dụng với dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$ là :