Thi nhanh theo chủ đề - Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 8.00

Câu số 1:   Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm thổ là (n là lớp electron ngoài cùng):

Câu số 2:  

Hợp chất nào sau đây tác dụng được với vàng kim loại?

Câu số 3:  

Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:

(a) 2C + Ca → CaC2

(b) C + 2H2 → CH4.

(c) C + CO2 → 2CO. 

(d) 3C + 4Al → Al4C3.

Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

Câu số 4:   Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho $Mg$ vào dung dịch $Fe_2 (SO_4)_3$ dư
(b) Sục khí $Cl_2$ vào dung dịch $FeCl_2$
(c) Dẫn khí $H_2$ dư qua bột $CuO$ nung nóng
(d) Cho $Na$ vào dung dịch $CuSO_4$ dư
(e) Nhiệt phân $AgNO_3$
(g) Đốt $FeS_2$ trong không khí
(h) Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với điện cực trơ.

Sau khi kết thúc các phản ứng. Số thí nghiệm thu được kim loại là:

Câu số 5:   Cho dãy các chất: $Al, Al_2O_3, AlCl_3, Al(OH)_3$. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch $NaOH$, vừa phản ứng được với dung dịch $HCl$ là:

Câu số 6:  

Hòa tan hết m gam kim loại M cần dùng 136 gam dung dịch HNO3 31,5%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,12 mol khí NO duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được (2,5m + 8,49) gam muối khan. Kim loại M là

Câu số 7:   Hỗn hợp $X$ gồm $Al_2O_3$, $Ba$, $K$ (trong đó oxi chiếm 20% khối lượng của $X$). Hòa tan hoàn toàn m gam $X$ vào nước dư, thu được dung dịch $Y$ và 0,022 mol khí $H_2$. Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,018 mol $H_2SO_4$ và 0,038 mol $HCl$ vào $Y$, thu được dung dịch $Z$ (chỉ chứa các muối clorua và muối sunfat trung hòa) và 2,958 gam hỗn hợp kết tủa. Giá trị của m là

Câu số 8:   Cho 5 gam hỗn hợp bột Cu và Al vào dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 3,36 lít H ở đktc. % khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là:

Câu số 9:  

Có 4 dd đựng trong 4 lọ hóa chất mất nhãn là (NH4)2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH, để nhận biết 4 chất lỏng trên, chỉ cần dùng dung dịch

Câu số 10:  

Có các thí nghiệm sau

(a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4;

(b) Sục CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2;

(c) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3;

(d) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch FeCl3;

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là