Thi nhanh theo chủ đề - Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 7.00

Câu số 1:   Cho hỗn hợp bột gồm $Al, Cu$ vào dung dịch chứa $AgNO_3$ và $Fe(NO_3)_3$ sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn $X$ gồm hai kim loại và dung dịch $Y$ chứa 3 muối. Các cation trong dung dịch Y là:

Câu số 2:   Chất tác dụng với $Cu(OH)_2$ cho hợp chất có màu tím là:

Câu số 3:   Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm $Al$ và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp chất rắn $X$. Cho $X$ vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch $Y$, chất không tan $Z$ và 0,672 lít khí $H_2$ (đktc). Sục khí $CO_2$ dư vào $Y$, thu được 8,58 gam kết tủa. Cho $Z$ tan hết vào dung dịch $H_2SO_4$ (đặc, nóng), thu được dung dịch chứa 20,76 gam muối sunfat và 3,472 lít khí $SO_2$ (đktc). Biết $SO_2$ là sản phẩm khử duy nhất của $S^{+6}$ , các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu số 4:  

Cho các hợp kim sau: Al – Zn (1); Fe – Zn (2); Zn – Cu (3); Mg – Zn (4). Khi tiếp xúc với dung dịch axit H2SO4 loãng thì các hợp kim mà trong đó Zn bị ăn mòn điện hóa học là

Câu số 5:  

Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe và các oxit của sắt trong đó O chiếm 18,49% về khối lượng. Hòa tan hết 12,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và 0,448 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO và N2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu số 6:  

Cho sơ đồ phản ứng sau: X + NaOH → CH3COONa + chất hữu cơ Y ;

Y + O2 → Y1 ;

Y1 + NaOH → CH3COONa + H2O

Số chất X thỏa mãn sơ đồ trên là:

Câu số 7:  

Kim loại nào trong số các kim loại : Al , Fe , Ag, Cu có tính khử mạnh nhất :

Câu số 8:   Phản ứng nào sau đây là không đúng?

Câu số 9:   Cho một mẩu $Na$ vào dung dịch $CuSO_4$, hiên tượng xảy ra là:

Câu số 10:  

Có các dung dịch Al(NO3)3, NaNO3, Mg(NO3)2, H2SO4. Thuốc thử để phân biệt các dd đó là