Thi nhanh theo chủ đề - Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - Đề số: 3
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 6.00

Câu số 1:   Nhỏ từ từ V lít dung dịch chứa $Ba(OH)_2$ 0,5 M vào dung dịch chứa x mol $NaHCO_3$ và y mol $BaCl_2$. Đồ thị sau đây biểu diễn sự phụ thuộc giữa lượng kết tủa và thể tích dung dịch $Ba(OH)_2$ như sau: Giá trị của x và y tương ứng là:

Câu số 2:   Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa $Al(OH)_3$?

Câu số 3:  

Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào các dung dịch sau:

(1) Dung dịch NaHCO3

(2) Dung dịch Ca(HCO3)2

(3) Dung dịch MgCl2.

(4) Dung dịch Na2SO4

(5) Dung dịch Al2(SO4)3

(6) Dung dịch FeCl3.

(7) Dung dịch ZnCl2

(8) Dung dịch NH4HCO3.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số trường hợp thu được kết tủa là

Câu số 4:  

Một mẫu khí thải ra được cho qua dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do khí thải có ?

Câu số 5:   Điện phân dung dịch $X$ gồm $Cu(NO3)2$ và $NaCl$ với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi $I$ = 2,5$A$. Sau t giây, thu được $7,68$ gam kim loại ở catot, dung dịch $Y$ (vẫn còn màu xanh) và hỗn hợp khí ở anot có tỉ khối so với $H_2$ bằng 25,75. Mặt khác, nếu điện phân $X$ trong thời gian 12352 giây thì tổng số mol khí thu được ở hai điện cực là 0,11 mol. Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Số mol ion $Cu^{2^+}$ trong $Y$ là

Câu số 6:   Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

Câu số 7:   Dung dịch X có chứa $AgNO_3$ và $Cu(NO_3)_2$ có cùng nồng độ mol. Thêm 1 hỗn hợp gồm 0,03 mol $Al$ và 0,05 mol $Fe$ vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho m gam Y vào $HCl$ dư giải phóng 0,07g khí. Nồng độ của 2 muối ban đầu là:

Câu số 8:  

Hòa tan hoàn toàn 3,92 gam hỗn hợp X gồm Al, Na và Al2O3 vào nước (dư) thu được dung dịch Y và khí H2. Cho 0,06 mol HCl vào X thì thu được m gam kết tủa. Nếu cho 0,13 mol HCl vào X thì thu được (m – 0,78) gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Na có trong X là

Câu số 9:   Hoá chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt 3 dung dịch sau: $NaCl, ZnCl_2$ và $AlCl_3$.

Câu số 10:  

Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân :