Thi nhanh theo chủ đề - Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - Đề số: 4
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 5.00

Câu số 1:  

Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, dung dịch NaOH, dung dịch NaHCO3, dung dịch AgNO3/NH3, to. Số phản ứng xảy ra là

Câu số 2:  

Hỗn hợp gồm 1,3 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 2 mol Ag+ sau phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu được chất rắn gồm 2 kim loại. Giá trị của x có thể là:

Câu số 3:  

Có bốn dung dịch riêng biệt được đánh số: (1) H2SO4 1M, (2)HCl 1M; (3)KNO3 1M và (4)HNO3 1M. Lấy ba trong bốn dung dịch trên có cùng thể tích trộn với nhau, rồi thêm bột Cu dư vào, đun nhẹ, thu được V lít khí NO (đktc). Hỏi trộn với tổ hợp nào sau đây thì thể tích khí NO là lớn nhất?

Câu số 4:   Cho các dung dịch sau: $Ba(HCO_3)_2,NaOH,AlCl_3,KHSO_4$ được đánh số ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Tiến hành các thí nghiệm sau:

Hóa chất X Y Z T
Quỳ tím Xanh Đỏ Xanh Đỏ
Dung dịch HCl Khí bay ra Đồng nhất Đồng nhất Đồng nhất
Dung dịch $Ba(OH)_2$ Kết tủa trắng Kết tủa trắng Đồng nhất Kết tủa trắng, sau tan
Dung dịch chất Y là

Câu số 5:   Thể tích dung dịch $NaOH$ 1M cần cho vào dung dịch chứa 0,15 mol $Ba(HCO_3)_2$ và 0,1 mol $BaCl_2$ để thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất là:

Câu số 6:  

Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

Câu số 7:  

Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đkc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Câu số 8:   Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch $AgNO_3$?

Câu số 9:   Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí CO (dư) theo sơ đồ hình vẽ. Oxit X là:

Câu số 10:   Thuốc thử duy nhất để phân biệt 4 dung dịch $BaCl_2, H_2SO_4, HCl, NaCl$ bị mất nhãn là