Thi nhanh theo chủ đề - Kim Loại Sắt và Crom - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 4.67

Câu số 1:   Trường hợp không xảy ra phản ứng hoá học là:

Câu số 2:   Hỗn hợp $X$ gồm $CuSO_4, Fe_2(SO_4)_3, MgSO_4$, trong $X$ oxi chiếm 47,76% khối lượng. Hòa tan hết 26,8 gam hỗn hợp $X$ vào nước được dung dịch $Y$, cho dung dịch $Ba(OH)_2$ dư vào dung dịch $Y$ thấy xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu số 3:   Hoà tan hết m gam $Fe$ bằng 400 ml dung dịch $HNO_3$ 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí $NO$ (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

Câu số 4:   Các số oxi hoá thường gặp của sắt là:

Câu số 5:   Hòa tan hoàn toàn $Fe$ vào dung dịch $H_2SO_4$ loãng vừa đủ thu được 4,48 lít $H_2$(đktc). Cô cạn dung dịch trong điều kiện không có oxi thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu số 6:  

Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

Câu số 7:   Phản ứng giữa dung dịch $HNO_3$ loãng, dư và $Fe_3O_4$ tạo ra khí $NO$ (sản phẩm khử duy nhất). Tổng các hệ số (nguyên, tối giản) trong phương trình của phản ứng oxi - hóa khử này bằng:

Câu số 8:  

Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

Câu số 9:   Cho các phát biểu sau:$\\$ (a) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu được khí H2 ở catot.$\\$ (b) Dùng khí CO (dư) khử CuO nung nóng, thu được kim loại Cu.$\\$ (c) Để hợp kim Fe-Ni ngoài không khí ẩm thì kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học.$\\$ (d) Dùng dung dịch Fe2(SO4)3 dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu.$\\$ (e) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3, sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối.$\\$ Số phát biểu đúng là

Câu số 10:  

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!