Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - THPT Thuận Thành I - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.25
Trung Bình: 6.70

Câu số 31:   Phản ứng nào sau đây thu được sản phẩm là este?

Câu số 32:   Cho 14,7 gam axit glutamic vào dung dịch $H_2SO_4$ 0,5M và $HCl$ 1M, thu được dung dịch $X$ chứa 19,83 gam chất tan. Thể tích dung dịch $NaOH$ 1M và $KOH$ 0,6M cần lấy để phản ứng vừa đủ với chất tan trong dung dịch $X$ là:

Câu số 33:   Thể tích dung dịch $NaOH$ 1M cần cho vào dung dịch chứa 0,15 mol $Ba(HCO_3)_2$ và 0,1 mol $BaCl_2$ để thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất là:

Câu số 34:   Dung dịch X chứa 0,15 mol $H_2SO_4$ và 0,1 mol $Al_2(SO_4)_3$. Cho V ml dung dịch $NaOH$ 1M vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Thêm tiếp 450 ml dung dịch $NaOH$ 1M vào, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,5m gam kết tủa. Giá trị của 1 V là:

Câu số 35:   Hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở (chỉ chứa chức este). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu được m gam muối natri axetat và 10,8 gam hỗn hợp Y gồm 2 ancol no, mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp Y thu được 8,96 lít khí $CO_2$ (đktc) và 10,8 gam $H_2O$. Khối lượng của X là:

Câu số 36:   Cho dãy các chất sau: etyl axetat, triolein, tơ visco, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ. Số chất trong dãy thủy phân trong dung dịch axit là:

Câu số 37:   Cho m gam X gồm $Na, Na2O, Al, Al_2O_3$ vào nước dư thấy tan hoàn toàn, thu được dung dịch Y chứa một chất tan và thấy thoát ra 4,48 lít khí $H_2$ (đktc). Sục khí $CO_2$ dư vào dung dịch Y, thu được 15,6 gam chất rắn X. Giá trị của m là:

Câu số 38:   Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch $CuSO_4$ 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Chia X thành 2 phần không bằng nhau: Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí $H_2$ (đktc). Phần 2: cho tác dụng với dung dịch $HNO_3$ loãng dư, thu được 6,72 lít khí $NO$ (đktc). No là sản phẩm khử duy nhất của $HNO_3$. Giá trị của m gần với giá trị nào nhất?

Câu số 39:   Geranyl axetat là một este đơn chức, mạch hở có mùi hoa hồng. X tác dụng với $Br_2$ trong $CCl_4$ theo tỷ lệ mol 1:2. Trong phân tử X, cacbon chiếm 73,47% theo khối lượng. Tổng số nguyên tử có trong phân tử geranyl axetat là:

Câu số 40:   Dung dịch X chứa 19,5 gam hỗn hợp etylamin và glyxin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 1M. Hãy cho biết dung dịch X đó tác dụng vừa đủ với bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!