Thi nhanh theo chủ đề - Kim Loại Sắt và Crom - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 4.00

Câu số 1:   Để thu được kim loại $Fe$ từ dung dịch $Fe(NO_3)_2$ theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây:

Câu số 2:   Hỗn hợp X gồm $Fe_2O_3, FeO$ và $Cu$ (trong đó sắt chiếm 52,5% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch $HCl$ 2M dư, thu được dung dịch Y và còn lại 0,2 m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch $AgNO_3$ dư vào Y thu được khí $NO$ và 141,6 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

Câu số 3:   Cho các chất: Cr, $FeCO_3$, $Fe(NO_3)_2$, $Fe(OH)_3$, $Cr(OH)_3$, $Na_2CrO_4$. Số chất phản ứng được với dung dịch HCl là

Câu số 4:  

Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là

Câu số 5:   Cho 33,2 gam hỗn hợp $X$ gồm $Fe, Fe_3O_4, Cu, CuO$ vào 500 ml dung dịch HCl 2M, thu được 1,6 gam chất rắn, 2,24 lít khí $H_2$ (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch $AgNO_3$ dư vào dung dịch $Y$, thu được 0,56 lít khí $NO$ (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu số 6:   Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn:

Câu số 7:  

Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Câu số 8:   Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn $X$ gồm $Mg$, $Fe_3O_4$ và $FeCO_3$ vào dung dịch chứa $H_2SO_4$ và $NaNO_3$, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí $Y$ (gồm $CO_2$, $NO$, $N_2$, $H_2$) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch $Z$ chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch $Z$ phản ứng tối đa với 1,285 mol $NaOH$, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho $Z$ tác dụng với dung dịch $BaCl_2$ dư thì thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng $Mg$ trong $X$ là

Câu số 9:   Cho sơ đồ chuyển hóa:
Fe $\xrightarrow[\text{}]{\text{+$O_2$, $t^0$} }$ X $\xrightarrow[\text{}]{\text{+$CO$, $t^0$} }$ Y $\xrightarrow[\text{}]{\text{+dung dịch $FeCl_3$} }$ dung dịch Z $\xrightarrow[\text{}]{\text{+(T)} }$ $Fe(NO_3)_3$.
Các chất Y và T có thể lần lượt là:

Câu số 10:   Cho các phương trình ion rút gọn sau:
a) $Cu^{2+} + Fe \rightarrow Fe^{2+} + Cu$
b) $Cu + 2Fe^{3+} \rightarrow 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$
c) $Fe^{2+} + Mg \rightarrow Mg^{2+} + Fe$
Nhận xét đúng là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!