Thi nhanh theo chủ đề - Kim Loại Sắt và Crom - Đề số: 3
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 5.00

Câu số 1:   Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:
X + Y $\rightarrow$ không xảy ra phản ứng
X + Cu $\rightarrow$ không xảy ra phản ứng
Y + Cu $\rightarrow$ không xảy ra phản ứng
X + Y + Cu $\rightarrow$ xảy ra phản ứng
X, Y là muối nào dưới đây :

Câu số 2:  

Hòa tan 8,4 gam Fe vào 500 ml dung dịch X gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Câu số 3:   Cho m gam Fe vào dung dịch $AgNO_3$ được hỗn hợp X gồm 2 kim loại. Chia X làm 2 phần.
- Phần 1: có khối lượng $m_1$ gam, cho tác dụng với dung dịch $HCl$ dư, được 0,1 mol khí $H_2$.
- Phần 2: có khối lượng $m_2$ gam, cho tác dụng hết với dung dịch $HNO_3$ loãng dư, được 0,4 mol khí $NO$.
Biết $m_2$ – $m_1$ = 32,8. Giá trị của m bằng:

Câu số 4:  

Dung dịch Fe2(SO4)3 không phản ứng với chất nào sau đây ?

Câu số 5:   Cho 40 gam hỗn hợp $X$ gồm $Fe_3O_4$ và $Cu$ vào dung dịch $HCL$ thu được dung dịch $Y$ chứa hai chất tan và còn lại 16,32 gam chất rắn. Cho dung dịch $AgNO_3$ dư vào dung dịch $Y$ thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu số 6:  

Hỗn hợp X gồm Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị của V là

Câu số 7:   Cho 7,8 gam kim loại crom phản ứng vừa đủ với V lít khí $Cl_2$ (trong điều kiện thích hợp). Giá trị của V (đktc) là (cho $Cr$ = 52):

Câu số 8:  

Cho 7,68 gam hỗn hợp Fe2O3 và Cu tác dụng với HCl dư, sau phản ứng còn lại 3,2 gam Cu. Khối lượng của Fe2O3 ban đầu là:

Câu số 9:   Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp $X$ gồm 11,2 gam $Fe$ và 4,8 gam $Fe_2O_3$ cần dùng tối thiểu V ml dung dịch $HCl$ 2M, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch $AgNO_3$ vào dư vào $Y$ thu được m gam kết tủa . Giá trị của V và m lần lượt là:

Câu số 10:   Từ m kg quặng hematit (chứa 75% $Fe_2O_3$ còn lại là tạp chất không chứa sắt) sản xuất được 140 kg gang chứa 96% sắt. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình sản xuất là 80%. Giá trị của m là (cho Fe = 56, O =16):


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!