Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc Mã 135 - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao Nhất: 6.50

Câu số 21:   Một đoạn mạch PVC có 1000 mắt xích. Khối lượng của đoạn mạch đó là:

Câu số 22:   Cho $C_2H_4(OH)_2$ phản ứng với hỗn hợp gồm $CH_3COOH$ và $HCOOH$ trong môi trường axit ($H_2SO_4$), thu được tối đa số este thuần chức là:

Câu số 23:   Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và fructozơ có tính chất chung nào sau đây?

Câu số 24:   Chất ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường là:

Câu số 25:   Hỗn hợp X gồm $Fe_2O_3, FeO$ và $Cu$ (trong đó sắt chiếm 52,5% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với 420 ml dung dịch $HCl$ 2M dư, thu được dung dịch Y và còn lại 0,2 m gam chất rắn không tan. Cho dung dịch $AgNO_3$ dư vào Y thu được khí $NO$ và 141,6 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

Câu số 26:   Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y đều mạch hở ( được cấu tạo từ 1 loại amino axit, tổng số nhóm –CO-NH- trong 2 phân tử là 5 ) với tỉ lệ mol X : Y=1 : 3. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 81 gam glyxin và 42,72 gam alanin. Giá trị của m là:

Câu số 27:   Cho 34 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở đều thuộc hợp chất thơm (tỉ khối hơi của X so với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ mol của 2 este). Cho X tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng của 2 muối trong Y là:

Câu số 28:   Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit fomic.
(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(c) Ở điều kiện thường anilin là chất khí.
(d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.
(e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2.
Số phát biểu đúng là:

Câu số 29:   Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y phản ứng vừa đủ với dung dịch $NaOH$ thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol $CO_2$ và 0,03 mol $Na_2CO_3$ .Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan .Giá trị của m là:

Câu số 30:   Cho các chất sau: amilozơ, amilopectin, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là: