Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc Mã 135 - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao Nhất: 6.50

Câu số 31:   Hỗn hợp nào sau đây thuộc loại đipeptit?

Câu số 32:   Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp $X$ gồm 11,2 gam $Fe$ và 4,8 gam $Fe_2O_3$ cần dùng tối thiểu V ml dung dịch $HCl$ 2M, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch $AgNO_3$ vào dư vào $Y$ thu được m gam kết tủa . Giá trị của V và m lần lượt là:

Câu số 33:   Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triglixerit X bằng lượng vừa đủ NaOH thu được 0,5 mol gilixerol và 459 gam muối khan. Giá trị của m là:

Câu số 34:   Cho hỗn hợp X gồm 0,56 gam Fe và Mg tác dụng với 250 ml dung dịch $CuSO_4$. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92 gam kim loại. Nồng độ mol/l của dung dịch $CuSO_4$ là:

Câu số 35:   Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau (được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Công thức phân tử của ba amin là :

Câu số 36:   Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm $Na, K, Ba$ và $Al_2O_3$ (trong đó oxi chiếm 19,47% về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 13,44 lít khí H2 (đktc). Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu số 37:   Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối là natriolat, natri panmitat có tỉ lệ mol 1:2. Hãy cho biết chất X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Câu số 38:   Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu số 39:   Hỗn hợp E gồm chất X ($C_3H_{10}N_2O_4$) và chất Y ($C_3H_{12}N_2O_3$). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch $NaOH$ dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 1 : 5) và dung dịch chứa m gam muối. giá trị của m là:

Câu số 40:   Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin bằng cách cho Clo tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, Clo chiếm 66,67% về khối lượng. Số mắc xích trung bình của PVC đã phản ứng với 1 phân tử Clo là: