Thi nhanh theo chủ đề - Hạt nhân nguyên tử - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 6.00

Câu số 1:   Hạt nhân $^{7}_{3}{Li}$ có khối lượng 7,0144 u. Cho khối lượng của prôtôn và nơtron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân $^{7}_{3}{Li}$ là

Câu số 2:   Trong các hạt nhân:$^4_2He,$ $^7_3Li,$ $^{56}_{26}Fe,$ $^{235}_{92}U$ , hạt nhân bền vững nhất là

Câu số 3:   Hạt nhân X là chất phóng xạ có chu kì bán rã là T, nó chỉ phát ra một loại tia phóng xạ và biến thành một hạt nhân khác bền. Ban đâu fmootj mẫu chất X tinh khiết có $N_0$ hạt nhân, sau thời gian t, số prôtôn và số nơtron trong mẫu chất (gồm chất X và các hạt nhân con tạo thành) đều giảm đi 1,5$N_0$ hạt. Xem rằng các tia phóng xạ đều thoát hết ra khỏi mẫu chất. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu số 4:   Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K là v. Để tốc độ của êlectron là $\frac{v}3$ thì nó chuyển động trên quỹ đạo nào sau đây?

Câu số 5:   Tia nào không phải là tia phóng xạ?

Câu số 6:   Các hạt nhân đơteri $^2_1H$; triti $^3_1H$, heli $^4_2He$ có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững

Câu số 7:   Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng nào sau đây không được bảo toàn?

Câu số 8:   Hạt $α$ có động năng 4 MeV đƣợc bắn vào hạt nhân $^9_4Be$ đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân, sau phản ứng thu đƣợc hạt nhân X và hạt nơtron. Biết các hạt sinh ra sau phản ứng có cùng động năng. Cho biết phản ứng toả ra 1 năng lƣợng 0,6 MeV. Coi khối lƣợng xấp xỉ bằng số khối. Hai hạt sinh ra có vectơ vận tốc hợp với nhau 1 góc là:

Câu số 9:   Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có:

Câu số 10:   Số proton trong hạt nhân $^{222}_{86}Ra$ là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!