Thi nhanh theo chủ đề - Hạt nhân nguyên tử - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.00

Câu số 1:   Hạt nhân càng bền vững khi có

Câu số 2:   Trong sự phân hạch của hạt nhân $^{235}_{92}U$, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu số 3:   Ở trạng thái cơ bản electron trong nguyên tử hidro chuyển động trên quỹ đạo K có bán kính $r_0 = 5,3.10^{-11}$m. Cường độ dòng điện do chuyển động của các electron trên quỹ đạo K và M gây ra lần lượt là $I_1$ và $I_2$. Chọn phương án đúng.

Câu số 4:   Các hạt nhân nào sau đây được dùng làm nhiên liệu cho phản ứng phân hạch

Câu số 5:   Trong các hạt nhân khác nhau, hạt nhân nào bền vững nhất thì

Câu số 6:   Khối lượng của hạt nhân $^{10}_4Be$ là 10,0113 u; khối lượng của prôtôn là 1,0072 u và của nơtron là 1,0086 u; 1u = 931 MeV/$c^2$. Năng lượng liên kết riêng của $^{10}_4Be$ là

Câu số 7:   Dùng hạt $α$ có động năng 5,00 MeV bắn vào hạt nhân $^{14}_{7}N$ đứng yên gây ra phản ứng: $^{4}_{2}He$ + $^{14}_{7}N$ $\rightarrow$ $X$ + $^{1}_{1}H$. Phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Khi hạt nhân $X$ bay ra theo hướng lệch với hướng chuyển động của hạt $α$ một góc lớn nhất thì động năng của hạt $X$ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu số 8:   Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron trong một nguyên tử là $5.10^-9$ cm. Coi prôtôn và êlectron là các điện tích điểm, lấy e = $1,6.10^{-19}$ C. Lực tương tác điện giữa chúng là

Câu số 9:   Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng $E_n$ về trạng thái cơ bản có năng lượng -13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,1218 μm. Lấy h = $6,625.10^{−34}$ J.s; c = $3.10^8$ m/s; 1 eV = $1,6.10^{−19}$ J. Giá trị của $E_n$ là

Câu số 10:   Cho hạt nhân $^{11}_5X$ . Hãy tìm phát biểu sai khi nói về cấu tạo của hạt nhân.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!