Thi nhanh theo chủ đề - Di truyền học - Đề số: 6
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 6.00

Câu số 1:   Thực hiện phép lai giữa hai dòng cây thuần chủng: thân cao - lá nguyên với cây thân thấp - lá xẻ, F1 thu được 100% cây cao - lá nguyên. Cho cây F1 giao phấn với cây cao - lá xẻ, F2 thu được 4 kiểu hình trong đó cây cao - lá xẻ chiếm 30%. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây thân thấp - lá xẻ ở F2 là bao nhiêu ?

Câu số 2:   Chiều cao cây do 5 cặp gen phân li độc lập tác động cộng gộp, sự có mặt mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 5cm, cây cao nhất có chiều cao 220cm, về mặt lí thuyết phép lai P: AaBBDdeeHh x AaBbddEeHh cho đời con có chiều cao 190cm chiếm tỉ lệ:

Câu số 3:   Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền

Câu số 4:   Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen là $A_1; A_2; A_3$ quy định. Trong đó, alen $A_1$ quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen $A_2$ quy định hoa vàng và trội hoàn toàn so với alen $A_3$ quy định hoa trắng, $A_2$ quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen $A_3$ quy định hoa trắng. Cho các cây hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu được các hợp tử $F_1$. Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử $F_1$ thu được các cây tứ bội. Lấy hai cây tứ bội đều có hoa đỏ ở $F_1$ cho giao phấn với nhau, thu được $F_2$ có 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ $\frac1{36}$. Cho rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội; các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây về $F_2$ là đúng?

Câu số 5:     Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta vẽ được phả hệ sau:
Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen $I^{A}I^{A}$ và $I^{A}I^{O}$ đều quy định nhóm máu A, kiểu gen $I^{B}I^{B}$ và $I^{B}I^{O}$ đều quy định nhóm máu B, kiểu gen $I^{A}I^{B}$ quy định nhóm máu AB và kiểu gen $I^{O}I^{O}$ quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn; người số 5 mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Xác định được tối đa kiểu gen của 9 người trong phả hệ.
II. Người số 8 và người số 10 có thể có kiểu gen giống nhau.
III. Xác suất sinh con có nhóm máu AB và tóc xoăn của cặp 8 - 9 là 17/32.
IV. Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc thẳng của cặp 10 - 11 là 1/4.

Câu số 6:   Sự điều hòa hoạt động của operon Lac ở E.coli dựa vào tương tác của protein ức chế với

Câu số 7:   Màu sắc hoa của một loài thực vật do một gen có 4 alen $A_1, A_2, A_3, A_4$ nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó $A_1$ quy định hoa tím, $A_2$ quy định hoa đỏ tươi, $A_3$ quy định hoa vàng, $A_4$ quy định hoa trắng. Thực hiện các phép lai thu được kết quả như sau: - Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa vàng, thu được $F_1$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây hoa tím : 50% cây hoa vàng. - Phép lai 2: Cây hoa đỏ tươi lai với cây hoa vàng, thu được $F_1$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 25% cây hoa đỏ nhạt : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng. - Phép lai 3: Cây hoa đỏ tươi lai với cây hoa tím, thu được $F_1$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 50% cây hoa tím: 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thứ tự quan hệ trội lặn là tím trội hoàn toàn so với đỏ tươi, đỏ tươi trội hoàn toàn so vàng, vàng trội hoàn toàn so trắng.
II. Có 2 kiểu gen quy định hoa đỏ nhạt.
III. Kiểu hình hoa tím được quy định bởi nhiều kiểu gen nhất.
IV. Tối đa có 10 kiểu gen quy định màu hoa.

Câu số 8:   Cho rằng không có đột biến xảy ra, các cặp gen quy định các cặp tính trạng phân li độc lập, phép lai: AaBb x Aabb tạo ra tối đa bao nhiêu loại kiểu hình:

Câu số 9:   Cho alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, không có đột biến xảy ra. Cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng, thu được $F_1$ có 2 loại kiểu hình hoa đỏ và hoa trắng. Cho cây hoa đỏ $F_1$ tự thụ được $F_2$ có 2 loại kiểu hình, lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ ở đời $F_2$ ,theo lí thuyết xác suất để trong hai cây này có một cây thuần chủng là:

Câu số 10:   Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen.
II. Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 10 loại kiểu gen.
III. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 4 loại kiểu gen.
IV. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen.