Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2017 lần 1 - Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Trị - THPT Chu Văn An – Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 6.20

Câu số 1:  

Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

Câu số 2:  

Để phân biệt các dung dịch: CaCl2, HCl, Ca(OH)2 dùng dung dịch ?

Câu số 3:  

Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và ?

Câu số 4:  

Hai hợp chất hữu cơ nào sau đây là đồng phân của nhau?

Câu số 5:  

Thủy phân hoàn toàn tripeptit X, thu được glyxin và alanin. Số đồng phân cấu tạo của X là.

Câu số 6:  

Nhận định nào sau đây là sai?

Câu số 7:  

Cho x mol bột Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và còn lại t mol kim loại không tan. Biểu thức liên hệ x, y, z, t là.

Câu số 8:  

Đồng phân của glucozơ là:

Câu số 9:  

Lên men hoàn toàn a gam glucozơ, thu được C2H5OH và CO2. Hấp thụ hết CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của a là:

Câu số 10:  

Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần phần trăm của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!