Đề Thi Thử Lần 2 THPT Quốc Gia Năm 2019 Mã 201 - Sở GD&ĐT Nghệ An – Liên Trường THPT – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 4.14

Câu số 11:  

Trong trường hợp các gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:1?

Câu số 12:  

Khi nói về đặc điểm di truyền của gen trên nhiểm sắc thể giới tính, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Gen trên nhiểm sắc thể giới tính X thường di truyền chéo.

II. Ở giới dị giao tử gen không tồn tại thành cặp alen.

III. Biểu hiện đều ở cả hai giới đực và cái.

IV Trong một phép lai nếu bố mang kiểu hình trội, thì tất cả con gái sinh ra mang kiểu hình trội giống bố.

Câu số 13:  

Côđon nào sau đây trên mARN không có anticôđon (bộ ba đối mã) tương ứng trên tARN ?

Câu số 14:  

Trong quần thể, kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái

Câu số 15:  

Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Các gen này ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Phép lai nào sau đây, cho đời con có ruồi đực mắt trắng chiếm tỉ lệ 25%?

Câu số 16:  

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu số 17:  

Bộ phận nào sau đây được xem là dạ dày chính thức của động vật nhai lại?

Câu số 18:  

Khi nói về ổ sinh thái, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu số 19:  

Khi nói về hệ tuần hoàn của động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở thú hệ tuần hoàn được cấu tạo gồm tim, hệ mạch và dịch tuần hoàn.

II. Các loài động vật mực ống, bạch tuộc, cá, chim, thú có hệ tuần hoàn kín.

III. Ở các loài côn trùng có hệ tuần hoàn hở, máu đi nuôi cơ thể máu giàu O2 .

IV. Hệ tuần hoàn kép thường có áp lực máu chảy mạnh hơn so với hệ tuần hoàn đơn.

Câu số 20:  

Trong chuỗi pôlipeptit, các axitamin liên kết với nhau bằng liên kết


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!