Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 Mã 101 –THPT Chuyên Bắc Ninh – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 6.50
Trung Bình: 3.81

Câu số 31:  

Khi nói về hóa thạch phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu số 32:  

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu số 33:  

Vào những năm 80 của thế kỉ XX, ốc bươu vàng du nhập vào Việt Nam phát triển mạnh gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp. Sự gia tăng nhanh số lượng ốc bươu vàng là do:

(1). Tốc độ sinh sản cao.

(2). Gần như chưa có thiên địch

(3). Nguồn số dồi dào nên tốc độ tăng trưởng nhanh.

(4). Giới hạn sinh thái rộng.

Số phương án đúng là:

Câu số 34:  

Sơ đồ dưới minh họa lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H. Cho các kết luận sau về lưới thức ăn này:

(1). Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn.

(2). Loài D tham gia vào 2 chuỗi thức ăn khác nhau.

(3). Loài E tham gia vào ít chuỗi thức ăn hơn loài F.

(4). Nếu loại bỏ loài B ra khỏi quần xã thì loài D sẽ không mất đi.

(5). Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5.

(6). Nếu số lượng cá thể của loài C giảm thì số lượng cá thể của loài F giảm.

Số kết luận đúng là:

Câu số 35:  

Có mấy phát biểu sau đây đúng khi nói về quá trình hình thành loài mới?

(1). Hình thành loài bằng cách li sinh thái thường xảy ra với các loài động vật ít di chuyển xa.

(2). Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

(3). Hình thành loài nhờ lai xa và đa bội hóa thường xảy ra trong quần xã gồm nhiều loài thực vật có quan hệ họ hàng gần gũi.

(4). Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.

Số phương án đúng là:

Câu số 36:  

Ở một loài thực vật lưỡng bội: gen A quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa kép; gen B quy định hoa dài trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa ngắn. Biết rằng 2 gen quy định 2 tính trạng trên cùng nhóm gen liên kết và cách nhau 20 cM. Mọi diễn biến trong giảm phân và thụ tinh đều bình thường và hoán vị gen xảy ra ở 2 bên. Phép lai P: (đơn, dài) × (kép, ngắn). F1: 100% đơn, dài. Đem F1 tự thụ phấn thu được F2. Cho các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng về thông tin trên?

(1). F2 có kiểu gen Ab/aB chiếm tỉ lệ 2%.

(2). F2 tỉ lệ đơn, dài dị hợp là 66% .

(3). F2 gồm 4 kiểu hình: 66% đơn, dài: 9% đơn, ngắn: 9% kép, dài: 16% kép, ngắn.

(4). Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử ở F2 chiếm 50%.

(5). Khi lai phân tích F1 thì đời con (Fa) gồm 10% cây kép, ngắn.

(6). Số kiểu gen ở F2 bằng 7.

Câu số 37:  

Mối quan hệ nào sau đây không mang tính chất thường xuyên và bắt buộc?

Câu số 38:  

Cho các phát biểu sau đây :

(1). Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội.

(2). Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động khi điều kiện môi trường sống thay đổi.

(3). Đột biến và di - nhập gen là nhân tố tiến hoá có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể sinh vật.

(4). Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số các alen không theo một hướng xác định.

(5). Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

(6).Chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải hoàn toàn một alen trội có hại ra khỏi quần thể khi chọn lọc chống lại alen trội.

Số phát biểu đúng theo quan điểm hiện đại về tiến hóa là:

Câu số 39:  

Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái ?

Câu số 40:  

Phát biểu nào sau đây không phải là quan niệm của Đacuyn?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!