Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 lần 1 Mã 132 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - THPT Yên Lạc 2 - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.50
Trung Bình: 5.88

Câu số 11:  

Các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Câu số 12:  

Tính chất hóa học cơ bản của NH3

Câu số 13:  

Trong phân tử cacohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức

Câu số 14:  

Chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

Câu số 15:  

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt

Câu số 16:  

Etilen có công thức phân tử là

Câu số 17:  

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm glucozơ, saccarozơ và mantozơ thấy thu được 1,8 mol CO2 và 1,7 mol H2O. Giá trị của a là

Câu số 18:  

Cho 5,6 gam Fe phản ứng với 4,48 lít (đktc) khí Cl2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng muối thu được là

Câu số 19:  

Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol); C6H5NH2 (anilin); H2NCH2COOH; CH3CH2COOH; CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

Câu số 20:  

Phát biểu nào sau đây là đúng?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!