Thi nhanh theo chủ đề - Anđehit, Axit Cacboxylic, Este - Đề số: 13
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 6.00

Câu số 1:   Hỗn hợp $X$ gồm metyl fomat, anđehit acrylic và metyl acrylat. Đốt cháy hoàn toàn m gam $X$ rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch $Ca(OH)_2$ dư, thu được 9 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,78 gam. Giá trị của m là :

Câu số 2:  

Xà phòng hóa hoàn toàn 3,98 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 4,1 gam muối của một axit cacboxylic và 1,88 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

Câu số 3:  

Etilen có công thức phân tử là

Câu số 4:   Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4g este $C_4H_8O_2$ bằng dung dịch $NaOH$ thu được 4,1h muối. Este là:

Câu số 5:  

Hợp chất A có công thức phân tử C4H6Cl2O2. Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, thu được dung dịch hỗn hợp trong đó có 2 chất hữu cơ gồm ancol etylic và chất hữu cơ X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là :

Câu số 6:  

Cho các chất: HCOOCH3, C6H5NH2, CH3CHO, HCOOH, C6H5OH, C6H5CH2OH, p–HO–C6H4–CH2OH, p–CH3COO–C6H4–OCH3. Tổng số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

Câu số 7:   Hỗn hợp E gồm chất X ($C_3H_{10}N_2O_4$) và chất Y ($C_3H_{12}N_2O_3$). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch $NaOH$ dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 1 : 5) và dung dịch chứa m gam muối. giá trị của m là:

Câu số 8:   $X, Y$ là hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp nhau $(M_x < M_Y)$, $T$ là este tạo bởi $X, Y$ và ancol hai chức $Z$. Đốt cháy hoàn toàn 7,48 gam hỗn hợp $E$ gồm $X, Y, Z, T$ cần dùng vừa đủ 6,048 lít $O_2$ (đktc), thu được m gam hỗn hợp khí và hơi. Dẫn hết hỗn hợp khí và hơi thu được vào bình chứa $H_2SO_4$ đặc, dư thấy có 0,71m gam khí không bị hấp thụ. Mặt khác 7,48 gam hỗn hợp $E$ trên phản ứng tối đa với 100 ml dung dịch $KOH$ 1M (đun nóng). Cho các phát biểu sau về $X, Y, Z, T$.

- Phần trăm khối lượng của $Y$ trong $E$ là 19,25%.
- Phần trăm số mol của $X$ trong $E$ là 12%.
- $X$ không làm mất màu dung dịch $Br_2$.
- Tổng số nguyên tử cacbon trong phân tử $T$ là 5.
- Z là ancol có công thức $C_3H_6(OH)_2$.

Số phát biểu đúng là:

Câu số 9:  

Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu số 10:  

Xà phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1,0 M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!