Thi nhanh theo chủ đề - Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - Đề số: 10
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 7.00

Câu số 1:  

Lấy 14,3g hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn đem đốt nóng trong oxi dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhận được 22,3g hỗn hợp Y gồm 3 oxit. Tính thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần dùng để hòa tan hỗn hợp Y.

Câu số 2:  

Khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X chứa HCl và Al2(SO4)3, kết quả đồ thị như sau:

Nếu rót vào dung dịch X ở trên 500 ml dung dịch Ba(OH)2 2M. Khối lượng kết tủa thu được là

Câu số 3:  

Nung nóng 22,12 gam KMnO4 và 18,375 gam KClO3, sau một thời gian thu được chất rắn X gồm 6 chất có khối lượng 37,295 gam. Cho X tác dụng với dung dịch HCl đặc dư, đun nóng. Toàn bộ lượng khí clo thu được cho phản ứng hết với m gam bột Fe đốt nóng được chất nóng Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào nước được dung dịch Z. thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z đến khi phản ứng hoàn toàn được 204,6 gam kết tủa. Giá trị m là:

Câu số 4:   Cho kim loại $Ba$ dư vào dung dịch $Al_2(SO_4)_3$, thu được sản phẩm có:

Câu số 5:  

Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và a mol khí H2. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

Giá trị m là.

Câu số 6:  

Ngâm thanh Cu (dư) vào dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Sau đó ngâm thanh Fe (dư) vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y có chứa chất tan là:

Câu số 7:   Cho từ từ đến dư kim loại $Na$ vào dung dịch có chứa muối $FeCl_3$. Số phản ứng xảy ra là:

Câu số 8:  

Hòa tan hoàn toàn 6,5g Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

Câu số 9:  

Trong phân tích định tính hợp chất hữu cơ, để nhận biết sự có mặt của H2O người ta dùng:

Câu số 10:  

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1). Cho dung dịch chứa 3a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3.

(2). Cho a mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 5a mol H2SO4 loãng.

(3). Cho khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

(4). Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(5). Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.

(6). Cho Al vào dung dịch HNO3 dư (Sản phẩm khử duy nhất là NO).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là