Thi Nhanh Theo Chủ Đề - Hàm Số - Độ khó 2 - Đề 02
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 8.00

Câu số 1:   Kết quả của m để hàm số sau $y = \frac{x+m}{x+2}$ đồng biến trên từng khoảng xác định là

Câu số 2:   Hàm số nào đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$

Câu số 3:   Cho hàm số $y=\frac{x+1}{1-x}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Câu số 4:   Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Hỏi hàm số đó luôn đồng biến trên $\mathbb R$ khi nào?

Câu số 5:   Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số $y=mx -\sin x$ đồng biến trên $\mathbb R$.

Câu số 6:   Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên $\mathbb R$

Câu số 7:   Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(-\infty;+\infty)$, có bảng biến thiên như hình sau. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu số 8:   Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số $y= x^3+ x^2+ mx+1$ đồng biến trên $(-\infty;+\infty)$

Câu số 9:   Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số $y= f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

Câu số 10:   Hàm số $y =\sqrt{ 8 + 2x - x^2}$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?