Thi nhanh theo chủ đề - Điện xoay chiều - Đề số: 4
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 2.00
Trung Bình: 2.00

Câu số 1:   Đặt điện áp xoay chiều $u$ = $U_0cosωt$ ($U_0$ và ω có giá trị dương, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết R = 5r, cảm kháng của cuộn dây $Z_L$ = 4r và $LCω^2$ > 1. Khi C = $C_0$ và khi C = 0,5$C_0$ thì điện áp giữa hai đầu M, B có biểu thức tương ứng là $u_1$ = $U_{01}cos(ωt + φ)$ và $u_2$ = $U_{02}cos(ωt + φ)$ ($U_{01}$ và $U_{02}$ có giá trị dương). Giá trị của φ là

Câu số 2:  

Một động cơ điện mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V, tiêu thụ một công suất điện 2,5 kW. Điện trở thuần và hệ số công suất của động cơ là R = 2Ω và cosϕ = 0,95. Hiệu suất của động cơ là:

Câu số 3:   Cho mạch giao động LC gồm cuộn cảm thuần L, tụ điện có điện dung C. Tại thời điểm $t_1$ thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là $i_1$, điện áp trên tụ là $u_1$. Đến thời điểm $t_2=t_1 + π\sqrt{LC}/2$ thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là $i_2$ và điện áp trên tụ là $u_2$. Gọi $I_0$ là cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm. Hệ thức nào sau đây không đúng?

Câu số 4:   Biết độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp là φ. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì giá trị của φ bằng

Câu số 5:  

Mạch dao động gồm:

Câu số 6:  

Cho mạch điện như hình vẽ: điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được, vôn kế V1 và V2 lí tưởng. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Nếu điện dung của tụ giảm xuống từ giá trị C = $1 \over {L\omega ^2}$ thì:

Câu số 7:   Đặt điện áp $u=U\sqrt2cos(ωt)$ V vào đoạn mạch AB như hình vẽ, cuộn dây có hệ số tự cảm L và điện trở r, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của điện áp hiệu dụng trên đoạn AN $(U_AN)$ và điện áp hiệu dụng trên đoạn MN $(U_MN)$ theo C được cho ở hình bên. Điều chỉnh C đến giá trị sao cho dung kháng $Z_C < R$, đồng thời điện áp tức thời trên đoạn AN lệch pha một góc $\pi / 2$ so với điện áp tức thời trên đoạn MB thì hệ số công suất trên đoạn AB gần với giá trị nào sau đây nhất?

Câu số 8:  

Hai nguồn điện có suất điện động E1 = E2 = E, điện trở trong r1 khác r2. Khi mắc riêng từng nguồn với mạch ngoài là một biến trở thì công suất lớn nhất mà mỗi nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài lần lượt là P1 = 20W và P2 = 30W. Khi mắc hai nguồn trên nối tiếp nhau rồi cũng mắc với mạch ngoài là một biến trở thì công suất lớn nhất mà bộ nguồn cung cấp cho mạch ngoài là

Câu số 9:   Để giảm điện năng hao phí trên đường dây tải điện từ mạng điện 220 V vào nhà riêng thì

Câu số 10:   Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu mạch AB gồm biến trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được như hình vẽ. Khi L = $L_1$ thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu AM không phụ thuộc vào R. Ứng với mỗi giá trị của R, khi L = $L_2$ thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích $L_1$.$L_2$ theo R. Để công suất tiêu thụ của mạch ứng với mỗi R đạt cực đại thì giá trị của L là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!