Thi nhanh theo chủ đề - Hạt nhân nguyên tử - Đề số: 3
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 4.20

Câu số 1:   Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức $E_n = - \frac{13,6}{n^2}$ (eV) với n là số nguyên. Nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo tăng 9 lần. Tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra bằng :

Câu số 2:   Các hạt trong tia phóng xạ nào sau đây không mang điện tích?

Câu số 3:   Khi nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản thì bán kính quỹ đạo của electron có giá trị r. Khi nguyên tử hấp thụ năng lượng, electron chuyển lên quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo của electron có giá trị

Câu số 4:   Cho phản ứng hạt nhân: $^7_3Li$ + $^1_1H$ $\rightarrow ^4_2He + ^4_2He$ Biết khối lượng các hạt $m_{Li}$ = 7,0144u; $m_H$ = 1,0073u; $m_{He}$ = 4,0015u và 1u = 931,5 MeV/$c^2$. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng bằng

Câu số 5:   Chất phóng xạ pôlôni $^{210}_{84}Po$ phát ra tia $α$ và biến đổi thành chì $^{206}_{82}Pb$. Gọi chu kì bán rã của pôlôni là T. Ban đầu (t = 0) có một mẫu $^{210}_{84}Po$ nguyên chất. Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 2T, có 63 mg $^{210}_{84}Po$ trong mẫu bị phân rã. Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó. Trong khoảng thời gian từ t = 2T đến t = 3T, lượng $^{206}_{82}Pb$ được tạo thành trong mẫu có khối lượng là

Câu số 6:   Một mẫu chất phóng xạ nguyên chất sau thời gian t có số hạt nhân đã phân rã gấp 15 lần số hạt nhân chưa bị phân rã. Khoảng thời gian kể từ lúc số hạt nhân phóng xạ trong mẫu chất này giảm 2 lần cho đến lúc giảm 4 lần là

Câu số 7:  

Chọn câu đúng. Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là:

Câu số 8:  

Cho các hạt nhân: $^{235}_{92}{U}$, $^{238}_{92}{U}$, $^{4}_{2}{He}$, $^{239}_{94}{Pu}$. Hạt nhân không thể phân hạch là

Câu số 9:   Một hạt proton có khối lượng $m_p$ được bắn với tốc độ v vào hạt nhân $^7_3Li$ đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau có khối lượng $m_x$ bay ra cùng tốc độ v, và cùng hợp với phương ban đầu của proton một góc $45^0$450. Tỉ số $\frac{V'}{V}$ là

Câu số 10:   Cho khối lượng của hạt nhân $^4_2He$; prôtôn và nơtron lần lượt là 4,0015u; 1,0073u và 1,0087u. Lấy 1u = 931,5 $\frac{MeV}{c^2}$. Số Avôgadrô $N_A$ = $6,02.10^{23}$$mol^{-1}$; 1eV = $1,6.10^{-19}$ J. Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol $^4_2He$ từ các nuclôn là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!