Thi nhanh theo chủ đề - Fill in blank Passage - Đề số: 5
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 0.00
Trung Bình: 0.00

Câu số 1:  

(46)_____

Câu số 2:  

(47)_____

Câu số 3:  

(48)_____

Câu số 4:  

(49)_____

Câu số 5:  

(50)____

Câu số 6:  

(26)         

Câu số 7:  

(27)           

Câu số 8:  

(28)           

Câu số 9:  

(29)_____

Câu số 10:  

(30)_____


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!