Thi nhanh theo chủ đề - Fill in blank Passage - Đề số: 8
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 7.00

Câu số 1:  

(23)______

Câu số 2:  

(24) ______

Câu số 3:  

(26)______

Câu số 4:  

(26) ____

Câu số 5:  

(27) ____

Câu số 6:  

(29) _____

Câu số 7:  

(30) ____

Câu số 8:  

(4)__

Câu số 9:  

(5)__

Câu số 10:  

(6)__


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!