Thi nhanh theo chủ đề - Anđehit, Axit Cacboxylic, Este - Đề số: 5
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 5.00

Câu số 1:   Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân cần dùng 4,704 lít khí $O_2$ , thu được 4,032 lít $CO_2$ và 3,24 gam $H_2O$. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 110 ml dung dịch $KOH$ 1M. Cô cạn dung dịch sau phả ứng thì thu được 7,98 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muốn Y và b mol muối Z (M$_Y$ > M$_Z$ ). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện chuẩn. Tỉ lệ a : b là:

Câu số 2:   Cho các chất sau : $Ba(HSO_3)_2 ; Cr(OH)_2; NaHS; NaHSO_4; NH_4Cl; CH_3COONH_4; C_6H_5ONa; ClH_3NCH_2COOH$. Số chất vừa tác dụng với $NaOH$ vừa tác dụng với $HCl$ là:

Câu số 3:   X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi so với He là 22. Nếu đem đun 4,4 gam este X với dd NaOH dư, thu được 4,1 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (He=4, C=12, H=1, O=16)

Câu số 4:   Hợp chất $X$ có công thức cấu tạo $CH_3CH_2 – COO – CH_3$. Tên gọi của $X$ là

Câu số 5:   Vinyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là:

Câu số 6:   Đun nóng 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dich NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Câu số 7:   Phản ứng không làm giải phóng khí là:

Câu số 8:   Chất nào dưới đây là etyl axetat?

Câu số 9:  

Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều đơn chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 10,58 gam X cần dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, to) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol Z duy nhất và m gam rắn khan. Giá trị của m là

Câu số 10:  

Dung dịch nào làm xanh quì tím :


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!