Thi nhanh theo chủ đề - Rượu, Phenol, Amin - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 6.00

Câu số 1:   Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là:

Câu số 2:  

Hòa tan 30g glyxin trong 60g etanol, rồi thêm từ từ 10 ml dung dịch H2SO4 đặc ,sau đó đun nóng 1 thời gian. Để nguội, cho hỗn hợp vào nước lạnh, rồi trung hòa bằng NH3 dư thu được một sản phẩm hữu cơ có khối lượng 33g. Hiệu suất của phản ứng là :

Câu số 3:   Cho các dung dịch: $C_6H_5NH_2$ (anilin), $CH_3NH_2$, $H_2N$-$[CH_2]_4$-$CH(NH_2)$-$COOH$ và $H_2NCH_2COOH$. Số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein là

Câu số 4:   Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1?

Câu số 5:  

Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất A (thuộc dãy đồng đẳng của anilin) thu được 4,62g CO2 , a gam H2O và 168 cm3 N2 (dktc). Xác định số công thức cấu tạo thỏa mãn A?

Câu số 6:   Cho các chất: $CH_3NH_2$ (1); $NH_3$ (2); $C_6H_5NH_2$ (3); $(CH_3)_2NH$ (4); $(C_6H_5)_2NH$ (5). Kết quả so sánh lực bazo giữa các chất hợp lý là:

Câu số 7:   Cho sơ đồ phản ứng:
NH_3 $\xrightarrow[\text{(1:1)}]{\text{$CH_3I$} }$ X $\xrightarrow[\text{}]{\text{$HNO_2$} }$ Y $\xrightarrow[\text{$t^0$}]{\text{$CuO$} }$ Z
Biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Hai chất Y và Z lần lượt là :

Câu số 8:   Cho các phát biểu sau:
(1) Trong các phân tử amin, nhất thiết phải chứa nghuyên tố nitơ.
(2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở điều kiện thường.
(3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai liên kết peptit.
(4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị cuả nitơ là IV.
(5) Dung dịch anilin làm mất màu nước brom.
Những phát biểu đúng là:

Câu số 9:   Số đồng phân amin bậc 1 có cùng công thức phân tử $C_5H_{13}N$ là

Câu số 10:   Dãy các chất đều làm quỳ tím ẩm hóa xanh là: