Thi nhanh theo chủ đề - Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - Đề số: 5
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 5.00

Câu số 1:  

Tiến hành điện phân với điện cực trơ và màng ngăn xốp một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Ở anot thu được 0,896 lít khí (đkc). Dung dịch sau khi điện phân có thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO. Giá trị của m là:

Câu số 2:  

Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol H2SO4. Khối lượng Fe tối đa phản ứng được với dung dịch X là (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-).

Câu số 3:  

Kết luận nào sau đây đúng?

Câu số 4:   Dung dịch X chứa 0,15 mol $H_2SO_4$ và 0,1 mol $Al_2(SO_4)_3$. Cho V ml dung dịch $NaOH$ 1M vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Thêm tiếp 450 ml dung dịch $NaOH$ 1M vào, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,5m gam kết tủa. Giá trị của 1 V là:

Câu số 5:  

Cho các sơ đồ phản ứng sau:

(a) X + O2 $\xrightarrow[\text{$$}]{\text{$xt$} }$ Y

(b) Z + H2O $\xrightarrow[\text{$$}]{\text{$xt$} }$ G

(c) Z + Y $\xrightarrow[\text{$$}]{\text{$xt$} }$ T

(d) T + H2O $\xrightarrow[\text{$$}]{\text{$xt$} }$ Y + G.

Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa và G có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong phân tử T có giá trị xấp xỉ bằng ?

Câu số 6:   Hòa tan hết m gam bột nhôm kim loại bằng dung dịch $HNO_3$ thu được dung dịch $A$ không chứa muối amoni và 1,12 lít khí $N_2$ ở đktc. Khối lượng ban đầu m có giá trị:

Câu số 7:   Cho m gam X gồm $Na, Na2O, Al, Al_2O_3$ vào nước dư thấy tan hoàn toàn, thu được dung dịch Y chứa một chất tan và thấy thoát ra 4,48 lít khí $H_2$ (đktc). Sục khí $CO_2$ dư vào dung dịch Y, thu được 15,6 gam chất rắn X. Giá trị của m là:

Câu số 8:   Cho từ từ đến dư dung dịch $Ba(OH)_2$ vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp $Al_2(SO_4)_3$ và $AlCl_3$. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol $Ba(OH)_2$ (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của m là

Câu số 9:  

Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl 

(b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư

(c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc nóng dư 

(d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được chất rắn là :

Câu số 10:   Phương pháp điều chế $NaOH$ trong công nghiệp là: