Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 Mã 121 – Sở GD&ĐT Hải Phòng – THPT Ngô Quyền – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 5.48

Câu số 1:  

Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là chưa

Câu số 2:  

Trong trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai có thể tạo ra ở đời con nhiều loại tổ hợp gen nhất là:

Câu số 3:  

Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:

Câu số 4:  

ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Phép lai nào xuất hiện tỉ lệ phân tính 75% cao, tròn: 25%thấp bầu dục?

Câu số 5:  

Các dạng đột biến gen làm xê dịch khung đọc mã di truyền bao gồm

Câu số 6:  

Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là

Câu số 7:  

Điều nào sau đây tiến hóa ở sinh vật nhân chuẩn sau khi chúng tách ra từ các sinh vật nhân sơ

Câu số 8:  

Một quần thể có 60 cá thể AA; 40 cá thể Aa; 100 cá thể aa. Cấu trúc di truyền của quần thể sau một lần ngẫu phối là:

Câu số 9:  

Đem lai 2 cá thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản được thế hệ F1. Đem lai phân tích F1. Kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng di truyền liên kết không hoàn toàn ?

Câu số 10:  

Mức cấu trúc xoắn của nhiễm sắc thể có chiều ngang 300nm là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!