Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 Mã 401– Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 5.00

Câu số 1:  

Ở thực vật C4, giai đoạn cố định CO2

Câu số 2:  

Đậu Hà lan có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của đậu Hà lan chứa 15 nhiễm sắc thể, có thể tìm thấy ở

Câu số 3:  

Trong một tế bào sinh tinh, có hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

Câu số 4:  

Nếu thả một hòn đá nhỏ bên cạnh con rùa, rùa sẽ rụt đầu và chân vào mai. Lặp lại hành động đó nhiều lần thì rùa sẽ không rụt đầu và chân vào mai nữa. Đây là ví dụ về hình thức học tập

Câu số 5:  

Ở thực vật các hoocmôn thuộc nhóm ức chế sinh trưởng là

Câu số 6:  

Một gen cấu trúc có 4050 liên kết hiđrô, hiệu số giữa nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 20%. Sau đột biến chiều dài gen không đổi.Cho các phát biểu sau:

I. Gen ban đầu có số lượng từng loại nuclêôtit là A = T = 450, G = X = 1050.

II. Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G của gen đột biến bằng 42,90% thì đây là dạng đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.

III. Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G bằng 42,72% thì đây là dạng đột biến thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.

IV. Dạng đột biến thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X sẽ làm thay đổi 1 axit amin trong chuỗi polipeptit.

Số phát biểu đúng là

Câu số 7:  

Cho các nhân tố sau:

I. Đột biến.

II. Giao phối ngẫu nhiên.

III. Chọn lọc tự nhiên.

IV. Giao phối không ngẫu nhiên.

V. Di - nhập gen.

Theo thuyết tiến hoá tổng hợp, các nhân tố tiến hoá là

Câu số 8:  

Phân tử ADN được cấu tạo từ mấy loại đơn phân?

Câu số 9:  

Các cây dây leo quấn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

Câu số 10:  

Trong công nghệ gen, các enzim được sử dụng trong bước tạo ADN tái tổ hợp là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!