Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Lần 1 Năm 2019 Mã 108 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - THPT Ngô Gia Tự - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 4.00
Trung Bình: 5.09

Câu số 31:  

Một bình kín A chứa các chất sau: axetilen, vinylaxetilen, hiđro (1,1 mol) và một ít bột niken (trong đó tỉ lệ số mol axetilen và vinylaxetilen là 1:1). Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với H2 bằng 245/12. Khí B phản ứng vừa đủ với AgNO3 (trong dung dịch NH3), thu được 0,6 mol hỗn hợp kết tủa X và 13,44 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Biết hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với heli bằng 127/12 và hỗn hợp Y phản ứng tối đa với 0,5 mol Br2 trong dung dịch. Khối lượng kết tủa X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu số 32:  

Cho 31,15 gam hỗn hợp bột Zn và Mg (tỷ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4 thu được dung dịch A chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối và 4,48 lít (ở đktc) hỗn hợp khí B gồm N2O và H2. Khí B có tỷ khối so với H2 bằng 11,5. Giá trị của m là

Câu số 33:  

Cho 50,82 gam hỗn hợp X gồm NaNO3, Fe3O4, Fe(NO3)2 và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1,8 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 275,42 gam muối sunfat trung hòa (không chứa muối Fe3+) và 6,272 lít khí Z (ở đktc) gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 11. Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp X là

Câu số 34:  

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Fe3O4 và Fe(NO3)2 (trong đó oxi chiếm ${371}\over{1340}$ khối lượng hỗn hợp X) trong dung dịch HCl dư thấy có 4,61 mol HCl phản ứng. Sau khi các phản ứng xảy ra xong thu được dung dịch Y chỉ chứa 238,775 gam muối clorua và 14,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO, H2. Hỗn hợp Z có tỉ khối so với H2 là $\frac{69}{13}$. Thêm dung dịch NaOH dư vào Y, sau phản ứng thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 114,2 gam chất rắn T. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu số 35:  

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ phòng:

(1). Nhỏ dung dịch Na2CO3 loãng tới dư vào dung dịch Al(NO3)3.

(2). Nhỏ từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch ZnSO4.

(3). Cho KOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(4). Sục khí H2S vào dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4 loãng.

(5). Cho CH2=CH-CH3 tác dụng với dung dịch KMnO4.

(6). Sục khí CO2 dư vào dung dịch C6H5ONa.

(7). Cho dung dịch AgNO3 tác dụng dung dịch H3PO4.

Số thí nghiệm sau khi kết thúc phản ứng có kết tủa tạo ra là

Câu số 36:  

Có các kết luận sau đây về các chất: Axit fomic, anilin, phenol, saccarozơ, tristearin, glucozơ.

(1). Có 3 chất mà dung dịch của nó làm đổi màu quỳ tím.

(2). Có 3 chất tham gia được phản ứng tráng gương.

(3). Có 2 chất tác dụng với dung dịch Br2 tạo ra kết tủa màu trắng.

(4). Có 3 chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt đọ thường.

(5). Có 2 chất tham được phản ứng thủy phân.

(6). Có 3 chất tác dụng được với dung dịch NaOH.

Số kết luận đúng là

Câu số 37:  

Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit không no, có hai liên kết π trong phân tử, Y là axit no, đơn chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T, thu được 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O. Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, thu được Na2CO3; 0,195 mol CO2 và 0,135 mol H2O. Tổng số nguyên tử có trong phân tử chất T là

Câu số 38:  

Cho x mol Fe vào cốc chứa y mol HNO3, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol và khí T (sản phẩm khử duy nhất của N+5) không màu hóa nâu ngoài không khí. Dung dịch Z khi cho phản ứng với Cu không thấy có khí thoát ra. Mối quan hệ giữa x, y trong thí nghiệm trên là

Câu số 39:  

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1). Cho dung dịch chứa 3a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3.

(2). Cho a mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 5a mol H2SO4 loãng.

(3). Cho khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

(4). Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(5). Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.

(6). Cho Al vào dung dịch HNO3 dư (Sản phẩm khử duy nhất là NO).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là

Câu số 40:  

Chia hỗn hợp X gồm một este đơn chức, mạch hở A (có một nối đôi C=C) và một este no, hai chức, mạch hở B thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hết phần 1, thu được 0,68 mol CO2 và 0,53 mol H2O. Thủy phân phần 2 cần vừa đúng 0,22 mol NaOH rồi cô cạn thu được hỗn hợp Y gồm a gam muối của axit hữu cơ D và b gam muối của axit hữu cơ E (MD < ME) và hỗn hợp Z gồm 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a : b là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!