Đề Thi Chính Thức THPT Quốc Gia Năm 2018 Mã 201- Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 5.33

Câu số 1:   Kim loại Fe KHÔNG phản ứng với dung dịch

Câu số 2:   Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

Câu số 3:   Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là

Câu số 4:   Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch $AgNO_3$ trong $NH_3$?

Câu số 5:   Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

Câu số 6:   Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch $NH_3$ thì dung dịch chuyển thành

Câu số 7:   Dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được $CaCO_3$?

Câu số 8:   Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?

Câu số 9:   Chất nào sau đây là muối axit?

Câu số 10:   Công thức phân tử của etanol là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!