Đề Thi Khảo Sát Năng Lực THPT Quốc Gia Năm 2019 Lần 2 Mã 102 - Sở GD&ĐT Phú Yên – THPT Ngô Gia Tự - Sinh học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.75
Trung Bình: 5.13

Câu số 1:   Ví dụ nào sau đây không phải tác động của gen đa hiệu:

Câu số 2:   Điều kiện nào dưới đây nghiệm đúng cho quy luật liên kết gen:

Câu số 3:  

Cấu trúc nào sau đây được tạo ra từ sự liên kết giữa ADN và prôtêin Histôn?

Câu số 4:   Vi khuẩn Rhizobium có khả năng cố định đạm vì chúng có loại enzim nào sau đây?

Câu số 5:   Tiến hành nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AABb, sau đó lưỡng bội hoá thì sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau?

Câu số 6:   Trong tháp tuổi của quần thể trưởng thành có tỉ lệ:

Câu số 7:   Cơ thể nào sau đây có kiểu gen đồng hợp :

Câu số 8:  

Phân tử nào sau đây trực tiếp làm khuôn cho quá trình dịch mã?

Câu số 9:   Ví dụ nào sau đây minh hoạ cho hình thức cách li sau hợp tử?

Câu số 10:   Cho các nội dung sau:
(1) Kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau, trong đó con lai mang tính trạng của mẹ thì tính trạng này di truyền theo dòng mẹ.
(2) Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là thường biến.
(3) Các tính trạng khối lượng sữa, thể tích sữa chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện môi trường.
(4) Thường biến có lợi cho đời sống của sinh vật.
Có bao nhiêu nội dung đúng?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!