Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 lần 1 - Sở GD&ĐT Thái Bình - THPT Chuyên Thái Bình – Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 6.00

Câu số 1:  

Từ 1 tấn mùn cưa chứa 60% xenlulozo điều chế ancol etylic 700 , hiệu suất của quá trình là 70%, khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 g/ml. Thể tích ancol 700 thu được là :

Câu số 2:  

Hòa tan 30g glyxin trong 60g etanol, rồi thêm từ từ 10 ml dung dịch H2SO4 đặc ,sau đó đun nóng 1 thời gian. Để nguội, cho hỗn hợp vào nước lạnh, rồi trung hòa bằng NH3 dư thu được một sản phẩm hữu cơ có khối lượng 33g. Hiệu suất của phản ứng là :

Câu số 3:  

Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm mà các chất sản phẩm đều có phản ứng tráng gương. Cấu tạo có thể có của este là :

Câu số 4:  

Kim loại nào trong số các kim loại : Al , Fe , Ag, Cu có tính khử mạnh nhất :

Câu số 5:  

Lên men nước quả nho thu được 100,0 lit rượu vang 100 (biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95,0% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml). Giả sử trong nước quả nho có một loại đường là glucozo. Khối lượng glucozo có trong lượng nước quả nho đã dùng là :

Câu số 6:  

Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất A (thuộc dãy đồng đẳng của anilin) thu được 4,62g CO2 , a gam H2O và 168 cm3 N2 (dktc). Xác định số công thức cấu tạo thỏa mãn A?

Câu số 7:  

X là một hợp chất có CTPT C6H10O5 :

X + 2NaOH $\xrightarrow[\text{$$}]{\text{$t^0$} }$ 2Y + H2O

Y + HClloãng $\rightarrow$ Z + NaCl

Hãy cho biết 0,1 mol Z tác dụng với Na dư thì thu được bao nhiêu mol H2 ?

Câu số 8:  

Cho sơ đồ chuyển hóa:

$A \xrightarrow[\text{$-NH3, -H2O$}]{\text{$dd, NaOH, t^o$} } B$ $\xrightarrow[\text{$-Na_2SO_3$}]{\text{$H_2SO_4$} } C$ $\xrightarrow[\text{$H_2O$}]{\text{$C_2H_5OH, H_2SO_4, t^0$} } CH_3-CH(NH_3HSO_4)-COOC_2H_5$

$A$ là:

Câu số 9:  

Hợp chất A có công thức phân tử C4H6Cl2O2. Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, thu được dung dịch hỗn hợp trong đó có 2 chất hữu cơ gồm ancol etylic và chất hữu cơ X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là :

Câu số 10:  

Dung dịch nào làm xanh quì tím :


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!