Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT TP.HCM - THPT Vĩnh Viễn - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.75
Trung Bình: 7.46

Câu số 11:   $C_4H_8O_2$ có số đồng phân este là:

Câu số 12:   Hợp chất $CH_3CH_2COOCH_3$ có tên là:

Câu số 13:   Cho các tính chất sau: (1) tan dễ dàng trong nước lạnh; (2) thủy phân trong dung dịch axit đun nóng; (3) tác dụng với Iot tạo xanh tím. Tinh bột có các tính chất sau:

Câu số 14:   Cho các phát biểu sau:
1/ glucozo và fructozo đều tác dụng với $Cu(OH)_2$ tạo dung dịch xanh lam
2/ saccarozo và antozo thủy phân đều cho 2 phân tử mốnaccarit
3/ tinh bột và xenlulozo có CTPT dạng $(C_6H_{10}O_5)_n$ và là đồng phân của nhau
4/ chất béo còn được gọi là triglixerit
5/ gốc hidrocacbon của axit béo trong triglixerit có nguồn gốc từ thực vật là gốc không no
Số phát biểu đúng là:

Câu số 15:   Xà phòng hóa tristearin trong dung dịch $NaOH$ thu được $C_3H_5(OH)_3$ và:

Câu số 16:   Thực hiện lên men ancol từ glucozo (H = 80%) được etanol và khí $CO_2$. Dẫn khí thu được vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 40g kết tủa. Lượng glucozo ban đầu là:

Câu số 17:   Vinyl fomat có công thức phân tử là:

Câu số 18:   Số nhóm –OH trong phân tử glucozo là:

Câu số 19:   Cho các chất sau: etylamin; anilin; dimetylamin; trimetylamin. Số chất amin bậc 2 là

Câu số 20:   Saccarozo không tham gia phản ứng:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!