Đề Khảo Sát Chất Lượng Lần 4 - Năm 2019 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - THPT Yên Lạc – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 6.75
Trung Bình: 4.13

Câu số 21:  

Khi nói về loài sinh học, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu số 22:  

Khi nói về biến động số lượng cá thể trong quần thể, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu số 23:  

Cơ thể nào sau đây có bộ nhiễm sắc thể 2n?

Câu số 24:  

Ở 1 loài thực vật, cho lai 2 cây (P) dị hợp tử về 2 cặp gen. Biết hai gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng, một gen quy định một tính trạng, trao đổi chéo có thể xảy ra ở cả 2 giới. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu hình?

Câu số 25:  

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu số 26:  

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn với alen a quy định hoa trắng. Trong thí nghiệm lai giống, một học sinh cho giao phấn giữa hai cây đậu hoa đỏ (P) thu được F1 100% cây hoa đỏ. Sau đó, cho các cây F1 tự thụ phấn học sinh đó thu được F2 có cả hoa đỏ và hoa trắng. Nếu không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, nhận định nào sau đây là sai?

Câu số 27:  

Ở một loài thực vật, thực hiện phép lai giữa P: ♂AaBb x ♀Aabb. Trong quá trình giảm phân tạo hạt phấn, 4% tế bào sinh dục đực giảm phân rối loạn phân li cặp Aa giảm phân I, giảm phân II bình thường, cặp Bb giảm phân bình thường, các tế bào sinh dục còn lại giảm phân bình thường. Các tế bào sinh dục cái giảm phân bình thường. Các loại giao tử có sức sống và sức thụ tinh như nhau, các hợp tử đều có khả năng sống. Theo lí thuyết, ở F1 tỉ lệ hợp tử mang kiểu gen aBb bằng

Câu số 28:  

Khi nói về hình thành loài mới bằng con đường cách li tập tính, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu số 29:  

Khi nói về diễn thế sinh thái, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu số 30:  

Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây là sai?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!