Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 Lần 1 Mã 132 – Sở GD&ĐT Bắc Giang - THPT Ngô Sĩ Liên - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.25
Trung Bình: 4.82

Câu số 11:  

Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl. Trong một thí nghiệm khác, cho 26,7 gam X vào dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn cẩn thận thu được 37,65 gam muối khan. Vậy X là

Câu số 12:  

Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 6,16 gam X, thu được 4,32 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là

Câu số 13:  

Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

Câu số 14:  

Số hợp chất este, là đồng phân cấu tạo của nhau, có cùng công thức phân tử C4H8O2

Câu số 15:  

Cho các chất: HCOOCH3, C6H5NH2, CH3CHO, HCOOH, C6H5OH, C6H5CH2OH, p–HO–C6H4–CH2OH, p–CH3COO–C6H4–OCH3. Tổng số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

Câu số 16:  

Peptit X có CTCT là : H2NCH2CONH-CH(CH3)CONHCH(COOH)CH2CH2CH2CH2NH2. Tên gọi của X là :

Câu số 17:  

Dung dịch hỗn hợp M gồm glyxin và một amin đơn chức X (trong đó có số mol bằng nhau) phản ứng hoàn toàn vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,4M, phản ứng xong thu được dung dịch G. Cho dư dung dịch HCl vào trong dung dịch G thì khi kết thúc phản ứng thu được 10,06 gam muối tan. Amin X là

Câu số 18:  

Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2-clo-3-metylpentan. Công thức cấu tạo của X là

Câu số 19:  

Cho m gam saccarozơ vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 20,16 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2 và SO2. Mặt khác thủy phân hoàn toàn lượng m gam saccarozơ trên, rồi lấy sản phẩm cho tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thì thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

Câu số 20:  

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,85 mol O2, thu được 2,75 mol CO2 và 2,5 mol H2O. Mặt khác, cho 0,075 mol X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!