Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - THPT Thuận Thành I - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.25
Trung Bình: 6.70

Câu số 11:   Cho các dung dịch sau: $Ba(HCO_3)_2,NaOH,AlCl_3,KHSO_4$ được đánh số ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Tiến hành các thí nghiệm sau:

Hóa chất X Y Z T
Quỳ tím Xanh Đỏ Xanh Đỏ
Dung dịch HCl Khí bay ra Đồng nhất Đồng nhất Đồng nhất
Dung dịch $Ba(OH)_2$ Kết tủa trắng Kết tủa trắng Đồng nhất Kết tủa trắng, sau tan
Dung dịch chất Y là

Câu số 12:   Cho miếng hợp kim Fe-C vào dung dịch HCl loãng, khi đó xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa học ứng với sự tạo thành pin điện. Tại cực dương xảy ra quá trình:

Câu số 13:   Chất nào sau đây đổi màu quỳ tím sang xanh?

Câu số 14:   Amino axit X no, mạch hở có công thức phân tử $C_mH_mO_4N$. Mối quan hệ giữa m với n là:

Câu số 15:   Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu số 16:   Chất nào sau đây đổi màu quỳ tím sang xanh?

Câu số 17:   Cho dãy các kim loại: $Na, Ba, Al, K, Mg$. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch $FeCl_3$ thu được kết tủa là:

Câu số 18:   Cho 1,37 gam $Ba$ vào 100,0 ml dung dịch $Al_2(SO_4)_3$ 0,03M thu được chất rắn có khối lượng là:

Câu số 19:   Cho 0,1 mol amino axit $X$ có công thức dạng $R(NH_2)(COOH)_2$ vào dung dịch $H_2SO_4$ 1,5M thu được dung dịch $Y$. Để tác dụng hết với chất tan trong dung dịch $Y$ cần dùng dung dịch $NaOH$ 1M và $KOH$ 1,5M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 43,8 gam hỗn hợp muối. Công thức của $X$ là

Câu số 20:   Tơ visco thuộc loại:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!