Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 1
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 3.00
Trung Bình: 4.27

Câu số 1:  

Cho số phức $z = a + bi$ với $a,b$ là các số thực bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu số 2:  

Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{3x + 1}$ trên khoảng $\left ( -\infty ; -\frac{1}{3}\right )$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu số 3:  

Cho tứ diện $OABC$ có $OA, OB, OC$ đôi một vuông góc với nhau và $OA = a, OB= 2a, OC = 3a$. Thể tích của khối tứ diện $OABC$ bằng

Câu số 4:  

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm ${f}'(x) = x(x-2)^{3}$ với mọi $x \in R$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu số 5:  

Cắt một hình trụ bằng một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh $2a$. Diện tích xung quanh của hình trụ bằng

Câu số 6:  

Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(1; 1; 2)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua điểm $M$ và vuông góc với mặt phẳng $(P)$ có phương trình là

Câu số 7:  

Một nhóm học sinh có 10 người. Cần chọn 3 học sinh trong nhóm để làm 3 công việc là tưới cây, lau bàn và nhặt rác, mỗi người làm một công việc. Số cách chọn là

Câu số 8:  

Cho $\log_{a}c = x > 0$ và $\log_{b}c = y > 0$. Khi đó giá trị của $\log_{ab}c$ là

Câu số 9:  

Giá trị của $\lim_{x\rightarrow -\infty }\frac{2x -1}{\sqrt{x^{2} +1} - 1}$ bằng

Câu số 10:  

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên R và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!