Đề thi chính thức THPT quốc gia 2018
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 6.60
Trung Bình: 5.78

Câu số 1:   Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh?

Câu số 2:   Trong không gian $𝑂𝑥𝑦𝑧$, mặt phẳng $(𝑃):𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 − 5 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

Câu số 3:   Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a,b,c,d \in \mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Câu số 4:   Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu số 5:   Gọi $S$ là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=e^x, y=0, x=0, x=2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 6:   Với $a$ là số thực dương tùy ý, $\ln(5𝑎) − \ln(3𝑎)$ bằng

Câu số 7:   Nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^3+x$ là

Câu số 8:   Trong không gian $𝑂𝑥𝑦𝑧$, đường thẳng $$\left\{\begin{array}{l} x=2-t \newline y=1+2t \newline x=3+t \end{array}\right.$$ có một vectơ chỉ phương là

Câu số 9:   Số phức $−3 + 7i$ có phần ảo bằng

Câu số 10:   Diện tích của mặt cầu bán kính $𝑅$ bằng


Cần phải nhập lời bình!

  • phương
    phương - 11 tháng trước

    h