Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 6
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 5.80
Trung Bình: 4.60

Câu số 1:  

Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa diện đều. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu số 2:  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;-1;1). Tìm tọa độ điểm M' là hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng (Oxy)

Câu số 3:  

Tập xác định của hàm số $y = (2-\sqrt{x-1})^{\sqrt{3} }$

Câu số 4:  

Trong khoảng không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng $\Delta $ đi qua điểm M(2;0;-1) và có véc tơ chỉ phương $\Delta $ = (4;-6;2). Phương trình tham số của $\Delta $ là:

Câu số 5:  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(1;2;-1), B(-3;4;3), C(3;1;-3). Số điểm D sao cho 4 điểm A,B,C,D là 4 đỉnh của một hình bình hành là:

Câu số 6:  

: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;-2;1), B(1;4;3). Độ dài đoạn AB là

Câu số 7:  

Có bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau?

Câu số 8:  

: Cho 2 số phức $z_{1} = 1 + 2i$, $z_{2} = 3 - i$ . Tìm số phức $z = \frac{z_{2} }{z_{1} }$:

Câu số 9:  

F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) = $3x^{2}+\frac{1}{2x +1}$. Biết F(0) = 0, F(1) = $a + \frac{b}{c}ln3$, trong đó a,b,c là các số nguyên dương và là phân số $\frac{b}{c}$ tối giản. Khi đó giá trị biểu thức a +b +c bằng

Câu số 10:  

Trong không gian với hệ tọa độ Ozyx, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I(0;1;-1) và tiếp xúc với mặt phẳng (P): 2x - y +2z -3 = 0


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!