Đề thi thử PTTH môn Toán - Đề thi số 8
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 6.20
Trung Bình: 4.60

Câu số 1:  

Hình bát diện đều có bao nhiêu mặt?

Câu số 2:  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai véc tơ $\vec{a} = (1;-2;0)$ và $\vec{b} = (-2;3;1)$. Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu số 3:  

Cho các hàm số $y = log_{2018}x$, $y = \left ( \frac{\pi }{e} \right )^{x}$, $y = log_{\frac{1}{3} }x$, $y = \left ( \frac{\sqrt{5}^{2} }{3} \right )^{x}$. Trong các hàm số trên, có bao nhiêu hàm số nghịch biến trên tập xác định của hàm số đó?

Câu số 4:  

Hàm số $y = -\frac{x^{4} }{2}+1$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Câu số 5:  

Cho các số thực $a< b< 0$. Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu số 6:  

Số đường tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x^{2} }$ là bao nhiêu?

Câu số 7:  

Tính giới hạn $lim\frac{4n+2018}{2n+1}$

Câu số 8:  

Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu số 9:  

Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu số 10:  

Mệnh đề nào sau đây là sai?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!